Algemene Voorwaarden

Op onze reizen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen welke zijn georganiseerd door Crusj, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2: Totstandkoming reisovereenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator, hetzij schriftelijk, telefonisch of per internet.
2. De boeking is bindend en wordt gezien als een definitieve reservering.
3. Nadat de boeking definitief is, kan de boeking slechts geannuleerd worden met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 8 van deze reisvoorwaarden.
4. Binnen 1 werkdag ontvang je de boekingsbevestiging en factuur. Hierop staat hoe de boeking betaalt dient te worden.
5. Ongeveer een week voor vertrek ontvang je de vouchers, vliegtickets en het programma van je vakantie.

Artikel 3 – Betaling
1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 30% te worden voldaan, mits het langer dan vier weken voor vertrek is.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk vier weken vóór de dag van vertrek in het bezit zijn Crusj. Bij niet tijdige betaling ben je in verzuim. Je wordt daar schriftelijk op gewezen en je hebt dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Crusj heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten bij jou in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de artikel 8 hierbij van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 4 weken vóór de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 – Reisgarantie & financiële zekerheid
1. Om reiziger financiële zekerheid te geven is Crusj voor pakketreizen aangesloten bij de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor meer informatie: www.sgr.nl
2. Als definitie van een pakketreis geldt: een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.

Artikel 5 – Reissom, reisduur en reisprogramma
1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen welke in het reisprogramma staan vermeld.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals deze aan Crusj bekend waren op de dag van het vrijgeven van het reisprogramma. Crusj behoudt zich het recht voor ingeval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, tot wijziging van de reissom. Indien deze wijziging een verhoging van de reissom met meer dan 15% inhoudt, dan heb je het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Crusj mededeling aan de reiziger is gedaan van de prijsverhoging.
3. Indien de reisduur in het programma is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als gehele dagen gerekend.
4. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden Crusj niet.
5. Crusj werkt samen met gerenommeerde chartermaatschappijen. In tegenstelling tot een lijndienstvlucht kan de dienstregeling van een chartervlucht wijzigen. De mogelijkheid om toestellen volgens beschikbaarheid en vereiste capaciteit in te zetten, betekent een lagere vluchtprijs.
De vluchttijden en routes van chartermaatschappijen zijn altijd onder voorbehoud en zijn onderhevig aan wijzigingen. Zelfs na ontvangst van de vliegtickets of de reisdocumenten. Dit is één van de basiskenmerken van chartervluchten. Dergelijke wijzigingen geven geen recht op prijsaanpassing of terugbetaling.

Artikel 6 – Documenten
1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting en vaccinaties.
2. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan meemaken wegens gemis van een document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening en/of voor rekening van de reiziger.
3. De aansprakelijkheid voor schaden, waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, alsmede voor schaden, die de reiziger respectievelijk de reiziger, mocht lijden in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep, is uitgesloten.

Artikel 7 – Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen als regel één week voor de vertrekdatum in het bezit van de reiziger worden gesteld, mits de volledige reissom door Crusj is ontvangen.

Artikel 8 – Wijziging en annulering door reiziger
Kan je onverhoopt niet mee? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten!
Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het annuleren van je vakantie:

6 weken of langer voor de dag van vertrek: de aanbetaling van 30%
4 tot 6 weken voor de dag van vertrek: we houden 35% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150
3 tot 4 weken voor de dag van vertrek: we houden 50% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150
1 tot 3 weken voor de dag van vertrek: we houden 75% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150
tot 1 week voor de dag van vertrek: we houden 100% van het totaalbedrag in met een minimum van € 150

Let op: indien een annuleringsverzekering wordt afgesloten en de reis geannuleerd wordt, worden de kosten van de annuleringsverzekering altijd 100% in rekening gebracht, ongeacht de datum waarop de boeking wordt geannuleerd.

Wil je jouw reis verlengen of wijzigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten zodat wij kunnen kijken wat er mogelijk is. Bij verlengen of wijzigen binnen 14 dagen voor vertrek bedragen de wijzigingskosten € 50.

Voor het wijzigen van jouw naam, geboortedatum of het bijboeken van bagage worden geen extra wijzigingskosten in rekening gebracht.

Let op: Vlieg je met KLM of een andere lijndienstmaatschappij, dan kunnen er wel extra wijzigingskosten in rekening worden gebracht voor het wijzigen van jouw naam en geboortedatum.

Artikel 9 – Wijzigingen en annulering door Crusj
1. Crusj behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van hetzelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
2. Crusj behoudt zich het recht voor de hotelaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de reiziger, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
3. Crusj behoudt zich het recht voor de reis te annuleren indien wegens onvoldoende deelname, het vereiste minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 3 weken voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Crusj aan de reiziger gerestitueerd, tenzij er onvoldoende deelnemers zijn ten gevolge van Covid-19. In dat geval behoudt Crusj zich het recht voor om een tegoedbon uit te geven.
4. Indien een vakantie door overmacht, niet op de gepubliceerde datum kan worden uitgevoerd, heeft Crusj het recht een vervangend reis aan te bieden, waarvan de uitvoering niet later dan 5 dagen na de oorspronkelijk geplande datum zal geschieden. Indien de reiziger dit vervangend arrangement niet accepteert zullen de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van toepassing zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Crusj
1. De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.
2. Crusj is niet aansprakelijk voor de in het eerste lid bedoelde schade, voor zover deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de Nederlandse Wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
3. Wijzigingen of vertragingen kunnen voorkomen. Crusj is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade zoals het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer, parkeerkosten en persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer.

Artikel 11 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Crusj ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma.
2. De reiziger die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Crusj, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Artikel 12 - Enquête
Wij willen heel graag weten hoe de reis bevallen is. Per e-mail ontvang je na thuiskomst een enquêteformulier. Je helpt ons enorm door deze terug te mailen naar Crusj. Mocht je opmerkingen hebben om de kwaliteit van onze reizen te verbeteren of weet je een bestemming die niet mag ontbreken in ons aanbod, laat het ons dan weten.

Artikel 13 - Foto's
Tijdens de reizen kunnen er foto's worden gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden van Crusj. Ook foto's van deelnemers die gedeeld worden in de besloten Facebook groepen kunnen door Crusj gebruikt worden. Wil je niet dat jouw foto's geplaatst worden, meld dit dan bij je boeking of bij aanvang van je vakantie bij de reisleiding.

Artikel 14 - Klachten
Crusj zet zich tot het uiterste in om jou een geweldige vakantie te bezorgen. We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar het zou kunnen dat iets je tijdens jouw singlereis tegenvalt. Als jij ergens ontevreden over bent, meldt dit dan aan de Crusj begeleiding ter plaatse. Kan je niemand bereiken of wordt jouw klacht in jouw ogen niet goed opgelost, neem dan direct contact op met ons kantoor in Nederland. Dit kan telefonisch, via de mail of via de app. Je stelt ons hiermee in de gelegenheid de klacht op te lossen en jouw vakantie te veraangenamen. Als je na thuiskomst pas melding maakt van jouw klacht, kunnen wij helaas niets meer voor u betekenen en we willen er alles aan doen opdat je een fantastische singlevakantie hebt!

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, stuur ons dan, binnen twee maanden na afloop van de reis, een gemotiveerde klachtbrief. Jouw melding wordt na ontvangst door ons in behandeling genomen en zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord. Tijdens het hoogseizoen kan dit even duren. Wij trachten jouw klacht binnen 4 weken op te lossen.

Artikel 15 - Verzekering
Wij adviseren je om altijd goed verzekerd op reis te gaan! Tijdens jouw vakantie wil je immers onbezorgd kunnen genieten. Een goede reis- en annuleringsverzekering is een zeer belangrijk onderdeel van jouw vakantie. Zowel voorafgaand aan als tijdens jouw vakantie kunnen er zich gebeurtenissen voordoen die zonder een verzekering vervelende financiële gevolgen kunnen hebben. Crusj werkt voor de reisverzekering samen met Allianz.

Tijdens je reis ben je verzekerd tegen:
Beschadiging, verlies en diefstal van je bagage tot een bedrag van € 4.000*
Medische kosten*
Extra verblijfkosten*
Repatriëring en personenhulpverlening (In het geval van een ongeval wordt een bedrag uitgekeerd van € 25.000 (bij overlijden) of maximaal € 75.000 (blijvende invaliditeit)

*Eigen risico van € 50 per schadegebeurtenis. Voor bagagedekking moet je woonachtig zijn in de Benelux.

De Kortlopende Annuleringsverzekering van Allianz dekt de kosten die ontstaan bij annulering van je reis, indien de reden van de annulering valt binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Ook wordt er een vergoeding geboden bij een vertrekvertraging van acht uur of langer.

Voorbeelden van gedekte gebeurtenissen zijn:
Ziekte en overlijden van verzekerde of familie in de eerste en tweede graad
Onvrijwillige werkloosheid waardoor je genoodzaakt bent om je vakantie te annuleren

*Wil je toch afzien van de verzekering? Dan heb je 7 dagen bedenktijd, tenzij er een schade is gemeld op de verzekering of je verzekering een looptijd heeft van minder dan 30 dagen.

Let op: indien een annuleringsverzekering wordt afgesloten en de reis geannuleerd wordt, worden de kosten van de annuleringsverzekering altijd 100% in rekening gebracht, ongeacht de datum waarop de boeking wordt geannuleerd.

Bekijk hier de verzekeringskaart voor de reisverzekering.
Bekijk hier de verzekeringskaart voor de annuleringsverzekering.

Artikel 16 - Kortingen
Kortingen zijn niet stapelbaar en alleen geldig voor definitieve boekingen.
Wanneer er een speciale actiekorting is gedurende één of meerdere dagen dan is de korting alleen op deze bepaalde dag(en) geldig.